Obsah

 

  

Ověřování listin (vidimace) a ověřování podpisů (legalizace)

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.  

Vidimaci a legalizaci upravují zejména zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšího předpisů (dále jen zákon o ověřování) a vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).

ZA JAKÝCH PODMÍNEK MOHU ZÍSKAT VIDIMACI ČI LEGALIZACI?   

Vidimace i legalizace se provádí na žádost. 

Vidimace se neprovede:

 

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 •  je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 •  je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj  o tom, že listina, ze které byla vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek,
 •  je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,
 •  jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 •  jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
 •  není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o 
  1. prvopis
  2. již ověřenou vidimovanou listinu,
  3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
  4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu,
  5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

 

Legalizace se neprovede:

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 • jde-li o legalizaci podpisu na dokumentu, který neobsahuje žádný text,
 • nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4 zákona o ověřování (ověření podpisu v situaci, nemůže-li žadatel číst nebo psát), k prokázání své totožnosti platný doklad podle § 18 zákona o ověřování,
 • nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,
 • jde-li o legalizaci podpisu na dokumentu, který je psán v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je dokument psán, a není-li současně předložen v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,
 • jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,
 • jde-li o legalizaci dokumentu v jiné než textové nebo obrázkové podobě,
 • jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.

O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Vidimace a legalizace se na listině vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.