Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
NačešiceLicomělice
Obec Načešice
S čím Vám můžeme pomoci?
rozšířené vyhledávání

Historie obce

Kdy byla naše obec Načešice založena, přesně nevíme. Z dostupných historických pramenů však zjišťujeme, že už existovala dávno před rokem 1382. Z tohoto roku máme totiž první písemný doklad, kde se uvádí město Heřmanův Městec s vesnicemi Načešice a Licomělice (Naczessice, Wieczemělice). Z dalšího roku 1383 je pak další písemnost, ve které se uvádí "Ješek z Načešic, řečený Načeš".

Jméno Načešice znamená ves lidí Načešových. Toto osobní jméno bylo zkratkou osobního jména.

V roce 1391 je další zmínka o "Pešikovi z Načešic" . Z téže doby jsou zmínky v různých písemnostech jako: "V Láních, Načešicích, v Klešicích " nebo "Ves Načešice, městečko Heřmanovo", nebo "Zámek řečený Heřmanův Městec s lesy, jež slovou Kostelečtí, Načešičtí" atp.

Více pramenů je pak v purkrechtní knize Heřmanoměstecké. Nejstarší zápisy o vsi Načešice jsou jasným dokladem toho, že ves tato jsouc založena dle staročeského práva měla několik zemanů, kteří uchovali sobě svou samostatnost oproti purkrabí Lichnickému, co zatím ostatní sedláci, vidouce, že z Lichnice kyne jim ochrana, zakupovali se. Tak vidíme, že před válkami husitskými v Načešicích měla svůj dvůr Eva z Načešic. Snad tento dvůr král Václav IV. r. 1410, nabyv jej právem odúmrtím, daroval Alešovi z Přestavlk. Jiný roku 1438 měl panoš Kuneš z Načešic a Vaněk Kutský. V této době začíná na Chrudimsku zjevně vystupovati šlechta, jak k nově založeným městům, tak i k ostatním třídám společnosti. Obyvatelé usazení podle staročeského práva vidouce pak, jaký prospěch kyne z práva německého, se zakupovali a dávali o tom zápisy do knih. Tak se stalo, že byli nájemníky svých pozemků. Činili tak proto, poněvadž věděli, že povinnosti jejich nebudou zvyšovány, že budou moci svůj majetek volně prodávati, darovati, zastaviti a odevzdati dědicům, ovšem s tou podmínkou, že nový držitel musí mít tytéž povinnosti, jako měl majitel dosavadní. Toto zakupování a přeměňování osad dálo se u nás až do doby husitské a forma lhot stala se panující. Ba ještě brzy po válkách husitských spěchá celá řada jednotlivců do knihy heřmanoměstecké, aby tam před svědky si zajistili svůj majetek.  (Purkrechtní kniha Heřmanoměstecká v zemském archivu)

Po 30leté válce bylo mnoho usedlostí zruinováno a zpustlých; také z důvodu náboženských při rekatolizaci lidé opouštěli své domovy a mnozí i emigrovali. Tak tomu bylo i v Načešicích. Podle sčítání vizitační komise z roku 1653 bylo ve vsi 10 sedláků, kteří měli po 24 až 50 korců, 1 chalupa s 9 strychy a tři stavení byla zbořena. Počátkem 17. století byla ve vsi rychta, které byly podřízeny obce Raškovice a Licomělice (Vicomělice).

Ves Licomělice patří k nejstarším vsím okresu. Uvádí se již k roku 1382. Dřívější název obce se uváděl Vícomělice, Vícemilice, Vícemělice, Vícoměřice. Krátký čas byla osada majetkem královským 1572 - 1577. V 16. století dostala ves přívlastek Horní, aby se tak rozlišila od sousední vsi, dnes nazývané Licoměřice Od 17. století se objevuje název Licomělice a odpadá označení Horní a Dolní. V roce 1631 Jan Jetřich z Dubé a Lipé daroval ves heřmanoměsteckému špitálu. Špitálské grunty měly 67 korců rolí. V první polovině 17. století náleželo 5 usedlíků k choltickému panství a 3  ke špitálu heřmanoměsteckému Po roce 1848 se staly Licomělice samostatnou politickou obcí.

Koncem 18. století měly Načešice 33 domů. V roce 1826 žilo ve 43 číslech 289 obyvatel a v roce 1833 již v 50 číslech 349 obyvatel.

S přidělenou osadou Raškovicemi bylo celkem: v roce 1789  47 domů, v roce 1833 64 domů a 434 obyvatel, v roce 1890  71 domů a 552 obyvatel, v roce 1900  84 domů a 513 obyvatel, V samotných Načešicích bylo v roce 1900  426 obyvatel.

A jak šel čas dále….

Z dochovaných záznamů a vzpomínek pamětníků byla sestavena od roku 1937 časová osa představitelů naší obce se zajímavostmi daného období.

V období let 1937 – 1945 vedl obec starosta Čeněk Šnopl. Od května 1945 až prosince 1945 byl předsedou NV Josef Brandstein č.p. 62. Za jeho vedení byl schválen pronájem pozemku na sportovní hřiště a tím položeny základy následnému fotbalovému dění v obci.

Dalším předsedou NV byl v době od 27. prosince 1945 do 22.října 1946 Rudolf Čich, který byl v vystřídán od 23.října 1946 do 8.ledna 1947 Arnoštem Fersíkem.

Od ledna 1947 do května 1954 spravoval obec Josef Janda. Za jeho působení bylo zprovozněno prvních 7 svítidel veřejného osvětlení v obci. Dalším předsedou NV byl od června 1954 do května 1957 Josef Jirásek. V následujícím období - květen 1957 až červen 1960 byl předsedou Jaroslav Pechman, kterého vystřídal ve funkci Václav Salfický. Ten byl předsedou krátce, do svého odvolání v březnu 1961.

K tomuto datu byl jmenován předsedou NV Josef Staráček (1961 až 1981), jehož podmínka přijetí této funkce byla: členové NV zajistí souhlas jeho manželky.

Společná cesta obou našich obcí je datována rokem 1964, kdy došlo v rámci reorganizace okresu Chrudim ke sloučení obcí Načešice a Licomělice s názvem Načešice, v čele se stávajícím předsedou MNV Josefem Staráčkem. Toto spojení bylo schváleno MNV obou obcí a plenárním zasedáním ONV v Chrudimi.

1
Spojení obcí však předcházelo v roce 1961 sloučení zemědělských družstev Načešice, Licomělice, Heřmanův Městec a Konopáč.  Sloučená družstva přijala název  „MEZILESÍ“ a střediskem se staly Načešice. Od roku 1964 se k tomuto sloučenému zemědělskému družstvu připojilo JZD Vyžice a v roce 1976 i  JZD   „ROZKVĚT“ Starý Dvůr. Celková výměra nového celku byla 1 602 ha zemědělské půdy.V čele sdružení stál dlouhá léta předseda Josef Brandstein z Načešic.
Tento zemědělský kolos měl v obci dominantní postavení.  Jeho potřebám byly podřízeny veškeré činnosti v obci , které však pro samotnou obec nebyly ideální.   

 

23

V roce 1976 byla provedena další reorganizace obcí. Došlo ke  sloučení  Načešic (s místní částí Licomělice) a Vyžic (s místní částí Slavkovice) s názvem Načešice.  Spojení bylo schváleno MNV obou obcí a plenárním zasedání ONV v Chrudimi.

V období let 1976 - 1980 proběhla v Načešicích výstavba sportovního hřiště a mateřské školky pro 30 dětí, v r. 1980 započata stavba nové prodejny smíšeného zboží. V Licomělicích se začalo v r. 1979 s výstavbou nové hasičské zbrojnice.

V období 1981 - 1988 stál v čele obce František Fersík.  Pod jeho vedením došlo k rekonstrukci komunikace spojující Načešice a  Vyžice a v r. 1982 potom byla dokončena nová prodejna smíšeného zboží v Načešicích. V Licomělicích byla postavena v letech 1979 – 83 nová hasičská zbrojnice a v roce 1987 vybetonována požární nádrž.4 

Po „sametové revoluci“ v  roce 1989, která vedla ke změně dosavadního systému,se mohli občané opět ve svobodných volbách v listopadu 1990 vyslovit k budoucímu vývoji. Lednem 1991 se rozdělila naše obec opět na dvě samostatné obce  - Vyžice (s místní částí Slavkovice) a Načešice. Vzhledem k tomu, že ze strany Licomělic nebyla snaha o zřízení vlastního obecního úřadu, zůstávají  opět  místní částí Načešic.

Do čela obce je zvolen starosta - Milan Vrtáček (61990 – 1998).Ten začíná za pomoci většiny zastupitelů a obětavého,  zkušeného znalce místních poměrů, pana Josefa Duška, řešit letité problémy obce. Hlavním úkolem se stalo zastavení devastace obce hospodařením místních zemědělských podniků. Je zpracován plán obnovy  a důsledně vyžadován pořádek v obci.

 

Již v roce 1992 byl upraven střed obce s protékajícím Jeníkovickým potokem, vybudov5án nový most přes potok u Homolků, majetek obce  soustředěn v centrálním skladu obce a vystavěna autobusová čekárna u ZD.  Následovala výstavba vodovodu v Načešicích i Licomělicích, druhého fotbalového hřiště s klubovnou TJ, chodníku kolem průjezdní komunikace v Načešicích a Licomělicích spojená s novým veřejným osvětlením, včetně  položení telefonních kabelů. Průjezdní komunikace v Licomělicích  byla opravena a opatřena živičným povrchem.

Byla provedena oprava místních komunikací s výsadbou doprovodné zeleně (vysázeno cca 200 břízek, 40 jeřabin a 15 kaštanů), příprava stavebního pozemku na Kockově zahradě s následnou stavbou nové budovy obecního úřadu. Byly zahájeny přípravy směřující k dalšímu rozvoji obce – výstavbě rodinných domů v  části Obicka (v roce 1993  schválením územního plánu obce).


V dalším období let 1999 – 2002 se stal starostou obce Václav Chvojka. Poté, co7  na ustavujícím zasedání odmítla spolupráci s panem Chvojkou téměř polovina zvolených zastupitelů, byl výsledkem nejmenší možný počet zastupitelů, kteří mohou v obci rozhodovat - pět. V tomto období byl v obou obcích zaveden plyn,  provedeno zalesnění bývalé „Skalky“ v Licomělicích a části pozemku u fotbalového hřiště v Načešicích. Došlo k přestěhování obecního úřadu do nové budovy a původní budova v Načešicích byla upravena místními hasiči pro jejich potřebu. Rovněž došlo k dokončení klubovny na místním fotbalovém hřišti.

8V následných volebních období 2003 – 2014 vedl obec Ladislav Halbich. Jednalo se o období, kdy byla již skutečně realizována výstavba rodinných domků v lokalitě Obicka. V listopadu 2006 se začalo s budováním inženýrských sítí pro část Obicka I.,v r. 2007 začali zájemci s výstavbou 24 rodinných domů. Celkové náklady přesáhly v souvislosti s touto akcí 9,5 milionů korun. V r. 2012 došlo k doplacení úvěru u KB a následně se začalo s budováním infrastruktury Obicka II. pro 20 parcel. Současně byl proveden živičný povrch na většině místních komunikací. SÚS v tomto období provedla  opravu opěrné zdi Jeníkovického potoka před OÚ v Načešicích.  V obou obcích došlo i na obnovu parkových úprav – v Načešicích u požární nádrže a v Licomělicích u autobusové zastávky.

V Licomělicích byl instalován bezdrátový rozhlas, v  Devetnikách potom provedeno zpevnění části  břehu potoka „Strouha“ a doplnění veřejného osvětlení.

V r. 2009 se začaly přípravy na rozšíření klubovny TJ na hřišti o společenský sál, kolaudace proběhla v lednu 2011. Načešice tak získaly odpovídající prostory pro pořádání kulturních akcí.

V letech 2010 - 2014 se OÚ zaměřil též na rekonstrukci MŠ - nové sociální zařízení, výměna vodoinstalace a topení, nové vybavení a herní prvky na zahradě. V r. 2015 došlo k výměně oken, střešní krytiny, zateplení budovy a úpravy vchodů.

Od podzimních voleb 2014 je starostou obce Ing. František Turek.

Na začátku roku 2018 nastupuje po starostovi p. Václavu Chvojkovi p. Tomáš Mareček, který  je starostou obce i v současné době.

Obec

Interaktivní mapa k vyhledání lékaře

Svátek

Svátek má Vítězslav

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:115
TÝDEN:1063
CELKEM:704928

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
jasno 30 °C 16 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 26/18 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 23/16 °C
středa 24. 7. zataženo 21/13 °C
nahoru
NačešiceLicomělice
Obec Načešice Zajímavé informace o naší obci

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
4
31
3
1
3
2
2
3
2
4
2

Odstávky ČEZU

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapový portál Mapotip

banner

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.

Pranostika na akt. den

Na proroka Daniele nalije též do mandele.

Zaštiťují nás

Kde nás najdete?

Adresa: Načešice 21
538 03 Heřmanův Městec