Obsah

 

 

Obec Načešice

Provozní řád

víceúčelového sportovního hřiště

Čl. I
Využívání hřiště

  1.  Zřizovatelem a provozovatelem areálu je obec Načešice.
  2.  Víceúčelové hřiště /vh/ je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, minikopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal aj.).
  3.  Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina (5. a více osob) po dohodě se správcem hřiště. Přednostní právo na používání hřiště mají občané obce Načešice. V případě většího individuálního zájmu je omezeno užívání na 1 hodinu denně nedohodnou-li se zájemci jinak. V případě většího zájmu skupin mají přednost organizace (např. MŠ, SDH, TJ atd.) působící v obci Načešice.
  4.  Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště. viz. čl. č. III.
  5.  Úmyslné poškození, zničení a znečištění hřiště a herních prvků je trestné. Každý, kdo způsobí poškození nebo zničení hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.

Čl. II
Provoz a správa hřiště

  1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce. Smluvit pronájem je možno telefonicky na uvedeném telefonu správce. Vybíráním poplatků je pověřen správce hřiště.

    2.  Denní provozní doba víceúčelového hřiště je pro veřejnost přístupná v době od:

     Leden - Prosinec                 8,00 – 21,00 hod    (v závislosti na počasí)

   Mimo pracovní dobu se souhlasem zřizovatele, popř. správcem

   3.  V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.

4.  Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.

5.  V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.

3.  S povolením Obce Načešice je možné na víceúčelovém hřišti pořádat sportovní akce (turnaje).

3.  S povolením Obce Načešice je možné na víceúčelovém hřišti pořádat sportovní akce (turnaje).

Čl. III

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1.  V této souvislosti zde platí zákaz:

- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
- vstupu v nevhodné obuvi: kopačky, tretry, boty s podpatkem, boty s hroty, boty s nevhodným desénem nebo ve znečištěné obuvi.      

- manipulace s ostrými předměty, jezdit na kole, koloběžce, skateboardu.

- vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
- přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
- konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu, odhazování žvýkaček                       
- používání nápojů na bázi Coly (Coca-Cola, Pepsi Cola, Aro Cola, Kofola atd.)
- vstupu podnapilým osobám, kouření v celém areálu /vh/
- vstupu se zvířaty
- kouření, rozdělávání a manipulace s otevřeným ohněm.

2.  V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze za oplocením.

3.  Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

4.  Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

5.   Vstup na hřiště je na vlastní nebezpečí. V zájmu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti dětí pod dozorem užívejte zařízení pouze k účelu, k němuž byla vyrobena. Nepřiměřené zatížení a namáhání zařízení hřiště vytváří riziko destrukce konstrukcí a riziko následného úrazu a poškození zdraví.

Čl. V
Nedodržování ustanovení provozního řádu

1.  Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.

2.  Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit policii ČR, tel. linku: 1 5 8

 

3.  S povolením Obce Načešice je možné na víceúčelovém hřišti pořádat sportovní akce (turnaje).

 

 

 

        Světlana Koky, v.r.                                           Tomáš Mareček, v.r.

   místostarosta obce Načešice                                 starosta obce Načešice

 

 

07. srpna 2018

 

Správce Hřiště: Miloslav Jirásek

Kontakt: mob. 606 160 099

        mob. 739 605 307