Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
NačešiceLicomělice
Obec Načešice
S čím Vám můžeme pomoci?
rozšířené vyhledávání

SDH Licomělice

První založení Českého hasičského sboru bylo 22.5.1864 ve Velvarech na Kladensku. Právě tehdy vyvrcholily vysoce humánní snahy nadšenců a obětavců, kteří pod vlivem ideálů sílícího národně demokratického hnutí v tehdejším Rakousku - Uhersku neváhali věnovat své síly, čas a mnohdy i své životy službě a pomoci spoluobčanům v boji proti požárům a přírodním živlům.

Hasičský sbor v Licomělicích byl založen v roce 1906. První zmínkou je zachovaný jeden list z deníku pokladničního. Tehdy bylo na kontě 113,83 korun. Kronika psána roku 1910 se nezachovala.

Kolem roku 1910 byla zakoupena první hasičská stříkačka, která byla ruční. Sponzorem byl pan Starý z Klešic, ostatní jsou neznámí. Tato stříkačka skončila neslavně u místního potoka, kde nějaký čas odpočívala a rezivěla. Později byla odvezena do sběrných surovin. V roce 1936 byla zakoupena nová, již motorová stříkačka a ta je funkční dodnes.

Prvními zakládajícími členy hasičů byli: Jelínek František, Jelínek Václav, Koreček Josef, Makeš Antonín. Stav se rozrůstal a například v roce 1908 přibylo 7 členů. R.Jelínek, J.Pecka, J.Mareček, V.Kočí, V.Nekvapil, F.Mareček, V.Minařík. V roce 1909 se stali členy hasičů Chaloupka V., Chaloupka J., Mareček J. V roce 1910 Pecka F. a Pecka V. Rok 1919 - Váša A. a Chaloupka J. Rok 1922 - Hlína J. Rok 1924 - Minařík J. Rok 1925 Mareček F. a Beránek J. Rok 1928 Mareček J., Starý S. Rok 1931 - Chaloupka V. Rok 1933 - Jelínek F. Rok 1935 - Hlína F. Rok 1936 - Mareček F., Mareček V., Nekvapil V.,Poskočil V., Zuna J., Chvojková A. Rok 1947 - Beran E., Mareček F., Podávka J., Jelínek J., Žák J. Rok 1949 - Levinský S. Rok 1950 - Jelínek J. Rok 1951 - Minařík E., Kočí F. Rok 1952 - Jirák Z.

V roce 1937 se konal první sjezd, kterého se zúčastnilo více hasičských sborů - Chotěnice, Načešice, Morašice, Heřmanův Městec. Byla to velká sláva za pěkného počasí. Hadice se táhly od rybníka až na Obec ke škole. Byly trochu děravé a to vítali tehdejší kluci, kteří je využívali jako sprchy a byla přitom velká legrace. Den končil zábavou v místním hostinci u pana Chaloupky.

Činnost hasičů neustává po celá léta. Je jednou z fungujících složek v Licomělicích, která se neustále podílí na zvelebení obce. Provádí se námětová cvičení, výcvik nových členů, kontrola a připravenost hasičské techniky.

V dřívějších dobách měli hasiči velký podíl na pomoci při žních, na úpravách obce a sběru starého železa.

Sponzorovali a zajišťovali posvícenské zábavy, hasičské plesy, dětské karnevaly, oslavy MDŽ, které byly slavnostní - ženy dostávaly kytičku a malé občerstvení. Při této oslavě byla zajišťena kulturní vložka a zábava. Též oslavy různých výročí, manifestace v Ležákách, účast na 1. máji v Heřmanově Městci aj..

Akce po roce 1970

V roce 1971 se stavěla prodejna ve spolupráci s dohlížecím výborem Jednoty, místními občany a MNV. Velkou část odpracovali hasiči. První prodávající v nové prodejně byla Vlasta Kožená a po ní Jaroslava Jelínková. Nyní je prodejna v soukromém majetku a slouží ke spokojenosti všech.

V tuto dobu se opravoval místní hostinec za převážné účasti hasičů. Byla to velká akce. Zvětšoval se sál, byly dávány nové parkety, udělán nový výčep, nové WC, veranda a mnoho dalších úprav. Zhotovena byla též nová kuchyně. V té době hostinec patřil Jednotě.

V roce 1974 byla opravena požární nádrž z bývalého rybníka. Betonovaly se hráze a prováděla se úprava okolí. Bylo odpracováno mnoho hodin. Později se zhotovilo zábradlí. Nyní je nádrž v pronájmu Josefa Jeřábka, část rybníka spadá do jeho pozemku.

V těchto letech se začala dělat v obci kanalizace. Kanalizace byla prováděna za pomoci hasičů a MNV. Úprava a opravy se provádějí do dnešních dnů.

V roce 1978 byl postaven sušák na hadice, který stojí na Obci. Ve stejném roce byly uděleny věrnostní medaile pro členy hasičů. Za 50 let - Jelínek Jaroslav, za 40 let - Mareček František, za 30 let - Mareček František a Beran E., za 20 let - Jelínek Josef, Jirák Zdeněk, Levinský Stanislav st., Kočí František, Žák Josef, Jirásek Václav. Čestné uznání OV SPO dostal dřívější velitel Jirák Zdeněk.

V roce 1979 byla postavena hasičská zbrojnice. Po dobu stavby byla stříkačka umístěna na chodbě školy. Další úprava byla v letech 1982 - 83. Tehdy hasiči odpracovali 942 hodin. Zbrojnice byla tehdy dokončena do dnešní podoby. Část je užívána hasiči a v části domu je místní knihovna, ve které se nachází místní rozhlas a v době voleb slouží jako volební místnost.

V roce 1987 se prováděla betonáž požární nádrže. V tomto roce bylo odpracováno 997 hodin a v roce 1988 3 201 hodin. Stavba znamenala pro naši vesnici se 150 obyvateli velmi mnoho. Vždyť přesvědčila každého z nás, že v Licomělicích žije dobrá parta lidí, která se umí dát dohromady a obětovat kus svého pohodlí a vykonat kus poctivé práce. Například betonáž nádržky trvala pouhých 9 dnů (5 sobot a 4 neděle). Na každé brigádě se počet pracovníků pohyboval okolo 20 až 30 lidí. Na celou nádrž bylo spotřebováno 11 vagonů cementu. Velká pomoc byla vítána od JZD Mezilesí Načešice, MNV Načešice - hlavně za poskytnutí mechanizace. Na této stavbě se podíleli tito občané včetně hasičů: Koreček J., Levinský St. st., Levinský St. ml., Bodlák, Makeš L., Jelínek J. ml., Kočí Fr., Minařík E. ml., Jirásek V., Minařík E.st., Mareček K., Minařík J., Minařík Jos., Mareček A., Chudoba P., Kuchařík P.,Krupička V., a další včetně dvou občanů ze Stojic. Celkem se prací zúčastnilo 61 občanů včetně chalupářů, kteří se rovněž velkou měrou podíleli na této stavbě. Na nátěr nádržky bylo spotřebováno 400 kg barvy ( 2 sudy ). Stavba byla kolaudována poslední den v květnu. Na stavbu přispěl sponzor Česká pojišťovna částkou 250 000,-Kč. Po skončení kolaudace nastala ještě práce s úpravou okolí. Postavil se kiosek pro občerstvení a provedla se celková úprava celého okolí. 2. července 1988 bylo provedeno slavnostní otevření. Po úvodu, na kterém promluvil předseda MNV Načešice, zástupce OV SPO, byla přestřižena páska a zahájen zábavný program. Největší atrakcí se stala 23 metrů dlouhá lávka přes nádrž, pro soutěže v jízdě na kole, na trakaři, koulení sudu. Nejzajímavější jsou pády do vody, při kterých je hodně smíchu a zábavy. Při této slavnosti bylo snědeno 52 kg párků a pečený beránek. Akce se zúčastnilo asi 400 lidí a večer na taneční zábavě na přírodním parketu byla účast 150 platících lidí. Kdo se této slavnosti zúčastnil, získal dnes již historickou vstupenku s obrázkem požární nádrže - koupaliště Nádržka.

V roce 1987 byl založen místní výbor SDH Načešice, který sdružoval obce Licomělice, Načešice a Vyžice. Tento výbor se později sloučil s místním výborem v Heřmanově Městci. Dnes patří SDH Licomělice pod okrsek Heřmanova Městce.

V roce 1987 a 1988 byla činnost velmi bohatá. Na akcích, které hasiči pořádali, se podílelo 20 členů, z toho byly 3 ženy. Například v okresní soutěži, kde bylo zapojeno 220 organizací, se sbor probojoval v roce 1985 na 205. místo a v roce 1987 již na 59. místo v okrese Chrudim. Činnost neustále pokračovala. Nejen že se zde dalo koupat, ale byl zajišťen prodej ve stánku i ve všedních dnech. Z výtěžků stánku se dokupovalo další vybavení (plynový vařič, pullitry, lednice atd ).

V tomto roce se uskutečnil u nádržky okresní závod mladých požárníků s hrou "Plamen". Naše družstvo se umístilo na 14. místě ze 17. soutěžících, a to bez přípravy. Od té doby je založen v Licomělicích oddíl mladých požárníků. Také v tomto roce se odpracovalo 100 hodin na kanalizaci

V roce 1989 si hasiči připomněli 125. výročí založení hasičů. Veškeré akce v tomto roce zajišťovalo 31 členů, z toho 4 ženy. Na okresní soutěži v tomto roce se hasiči Licomělic umístili z 220 organizací na 28. místě. Od roku 1988 se každoročně uskutečňuje slavnost "Lávka".

Od roku 1985 se členové hasičů pravidelně zúčastňují dobrovolného dárcovství krve v Čáslavi. Dárci krve jsou: Koreček Josef, Krupička Václav, Minařík Josef, Žák Josef, Minařík Emil, Levinský Stanislav ml., který 20. dubna 1999 převzal zlatou plaketu Prof.Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. V tomto roce se sebralo 920 kg železa, byly zhotoveny lavičky, stoly a dokončen stánek "DALLAS". Dále byl upraven z původního dřevěného parketu nový betonový parket. Zakoupen a postaven byl rovněž velký vojenský stan nad parketem. Je vybudované samostatné WC.

Tato činnost se neustále opakovala celá další léta. Mimo své povinnosti se hasiči starají o zábavu pro všechny občany, zvláště pro děti. Například při hasičském plese každý hasič osobně přispívá do tomboly.

Nesmíme zapomenout na velkou pomoc při záplavách v roce 1997. Hrozilo nebezpečné vniknutí vody do domu u Kuchaříků, kde se celou noc vyváželo dřevo a připravovaly se pytle s pískem a umísťovaly se okolo domů kolem potoka. Po dobu několika dní se držela pohotovost. Na této pomoci bylo odpracováno 478 hodin. Po skončení záplav byly čistěny za pomocí hasičů studny, což trvalo několik dní.

V roce 1997 bylo zakoupeno hasičské auto za 21 000,-Kč a provedena jeho oprava za 9 000,-Kč. Na tento nákup přispěl Obecní úřad částkou 5 000,-Kč. Dále byla zakoupena pro obec Licomělice stříkačka z Hošťalovic, značka PS-12 a obec na ni darovala částku 10 000,-Kč. Hasiči zaplatili 8 000,-Kč.

V roce 1996 proběhl první ročník soutěže o Putovní pohár SDH Licomělice.

Složení sboru ke dni 20.5.2000

  • Kučera Ladislav-starosta
  • Turek František ing.-velitel
  • Minařík Josef-místostarosta
  • Jelínek Josef-zástupce velitele
  • Levinský Stanislav mgr.-pokladník
  • Žák Josef-strojník
  • Koreček Josef- preventista
  • Krupička Václav, Cykánek Miroslav - revizní komise
  • Členové: Jirák Z., Levinský S.st., Minařík E.st., Kočí F., Jirásek V., Jelínek Jiří, Kuchařík P., Korečková D., Krupičková B., Břízová H., Jelínek J., Pecka Vl.ing., Balík S., Šťastný L.. Mladí hasiči: Kuchařík P. a Př., Kučera M. a O., Krupička R. a R., Zahradník J. a P., Novák L., Makeš Ladislav

Požáry v obci

V roce 1933 byl na Obci založen požár p.Kafkou z Licoměřic. Byl to tehdy velký požár, foukal silný vítr. Vyhořel dům č.p. 40 Salfický, kde byla část domu došková. Tehdy uhořel v kočárku jejich syn Adolf . Na jejich domě ve štítě je pamětní deska, na které je napsáno: " Zde zahynul můj syn Adolf 6.5.1933 ". Matka a další syn byli popáleni. Druhý dům byl paní Novotné a třetí dům č.p. 21 p.Jelínkové. Tento dům byl zděný , zbytky zdiva po požáru byly použity na výstavbu nového domu. O rok později vyhořel dům Podávkových, dokonce dvakrát za sebou. Vyhořel celý. V té době vyhořel domek Makešů na Málkově zahradě a dům Žáků, tehdy doškový. Roku 1980 požár v domě pod hospodou u Dyntarů. V roce 1991 hořel les u Hošťalovic. V roce 1997 požár stodoly v Načešicích. V roce 1998 požár lesa v Licomělicích. V roce 1998 hořel stoh v Načešicích. V roce 1999 (13.4.) hořela kotelna u Žáků, kde se včasným zásahem místních hasičů podařilo oheň pomocí hydrantu lokalizovat a zamezit tak mnohem větším škodám.

http://www.sdhlicomelice.cz/

Volný čas

Interaktivní mapa k vyhledání lékaře

Svátek

Svátek má Zdeňka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:87
TÝDEN:964
CELKEM:700346

Aktuální počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 13 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 23/13 °C
úterý 25. 6. jasno 23/12 °C
středa 26. 6. zataženo 25/14 °C
nahoru
NačešiceLicomělice
Obec Načešice Zajímavé informace o naší obci

Odstávky ČEZU

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapový portál Mapotip

banner

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

Zaštiťují nás

Kde nás najdete?

Adresa: Načešice 21
538 03 Heřmanův Městec